Alumni

Ph.D. / 2019
Sun Jin Kim (김선진)
M.S. / 2019
Kang Rok Lee (이강록)
Ph.D. / 2019
Eun Jung Choi (최은정)
M.S. / 2018
Gun Woo Park (박건우)
M.S. / 2018
Jae Hoo Lee (이재호)
Ph.D. / 2018
Jinwoo Yoo (류진우)
Ph.D. / 2018
Dongkyu Shin (신동규)
Ph.D. / 2017
Younguk Choi (최영욱)
Ph.D. / 2017
Choongyu Kwon (권춘규)
M.S. / 2017
Jin Hyuk Yoo (유진혁)
M.S. / 2017
Chae young Yun (윤채영)
Researcher / 2017
Jin Woo Kin (김진우)
Ph.D. / 2016
Aeri Jung (정애리)
Ph.D. / 2016
Dong Kyu Kim (김동규)
Ph.D. / 2016
Dae Kyung Kang (강대경)
Ph.D. / 2016
Sung Hoon Hwang (황성훈)
Ph.D. / 2016
Young Sang Kim (김영상)
Ph.D. / 2016
Sang Hee Cheon (전상희)
M.S. / 2016
Ji Sung Lee (이지성)
Researcher / 2016
Jae Seon Go (고재선)
Ph.D. / 2015
Mose Kim (김모세)
Ph.D. / 2015
Im Mo Kong (공임모)
Ph.D. / 2015
Han Saem Park (박한샘)
Ph.D. / 2015
Nam Woo Lee (이남우)
Ph.D. / 2015
Hak Su Kim (김학수)
Ph.D. / 2014
Dong Ho Kim (김동호)
M.S. / 2014
Chang Soo Shin (신창수)
Ph.D. / 2013
Jeong Hoon Seo (서정훈)
Ph.D. / 2013
Seong Il Kim (김성일)
Ph.D. / 2013
Kyung Don Baek (백경돈)
M.S. / 2013
Min Ki Cho (조민기)
Ph.D. / 2012
Beom Jun Kim (김범준)
Ph.D. / 2012
Cheol Woo Noh (노철우)
Ph.D. / 2011
Jae Seung Lee (이재승)
M.S. / 2011
Ji Yong Jang (장지용)
M.S. / 2011
Kyung Ho Han (한경호)
M.S. / 2011
Jung Hoon Ha (하정훈)
Ph.D. / 2010
Jong Won Choi (최종원)
M.S. / 2010
Ki Young Kim (김기영)
Ph.D. / 2009
Kang Seok Moon (문강석)
Ph.D. / 2008
Jin Min Cho (조진민)
M.S. / 2008
Yong Jin Kim (김용진)
M.S. / 2008
Jong Cheol Park (박종철)
Ph.D. / 2007
Seong Chul Kim (김성철)
Ph.D. / 2007
Il Hwan Lee (이일환)
M.S. / 2007
Jun Ho Song (송준호)
M.S. / 2007
Sung Kwang Lee (이성광)
M.S. / 2007
Dal Won Kim (김달원)
M.S. / 2007
Seok Rae Kim (김석래)
Ph.D. / 2006
Jae Sung Yoon (윤재성)
Ph.D. / 2006
Gil Bong Lee (이길봉)
M.S. / 2006
Geun Joong Yoo (유근중)
M.S. / 2006
Seung Hoon Jung (정승훈)
M.S. / 2006
Won Taek Kang (강원택)
Ph.D. / 2005
Yun Jo Kim (김윤조)
Ph.D. / 2005
Ju Hyuk Kim (김주혁)
Ph.D. / 2005
Eun Seok Cho (조은석)
M.S. / 2005
Sang Hyun Lee (이상현)
M.S. / 2005
Soon Kuk Hong (홍순국)
Ph.D. / 2004
Yoon Wook Hwang (황윤욱)
M.S. / 2004
Dong Soo Yang (양동수)
M.S. / 2004
Dong Won Kim (김동원)
M.S. / 2003
Chang Ho Seo (서창호)
Ph.D. / 2002
Seok Ho Yoon (윤석호)
Ph.D. / 2002
Seong Gu Kim (김성구)
Ph.D. / 2002
Min Sung Kim (김민성)
M.S. / 2002
Ki Young Nam (남기영)
M.S. / 2002
Yong Deok Lee (이영덕)
M.S. / 2002
Jong Bae Choi (최종배)
M.S. / 2002
Young Bae Han (한영배)
Ph.D. / 2001
Seok Ho Lee (이석호)
M.S. / 2000
Se Young Kim (김세영)
M.S. / 2000
Byung Bok Kang (강병복)
M.S. / 1999
Ki Hong Park (박기홍)
M.S. / 1999
Won Hee Lee (이원희)
M.S. / 1998
Soo Nam Park (박수남)
M.S. / 1997
Tae Yeul Choi (최태열)
M.S. / 1997
Eui Yup Jung (정의엽)
M.S. / 1997
Sun Woong Jung (정선웅)